Arincare

ประกาศชี้แจงเรื่องการเบิกค่ายาในโครงการ “ดีแทค ใจดี ช่วยค่ายา”

December 26, 2020

ประกาศชี้แจงเรื่องการเบิกค่ายาในโครงการ “ดีแทค ใจดี ช่วยค่ายา”

เรียน ร้านขายยาผู้เข้าร่วมโครงการดีแทค ใจดีช่วยค่ายา และผู้ใช้งานอรินแคร์ที่เคารพ

สืบเนื่องจากทางบริษัท ซันเดย์ แคร์ จำกัด (“ซันเดย์”) ซึ่งเป็นตัวแทนของดีแทคในการบริหารโครงการดีแทค ใจดีช่วยค่ายา (“โครงการ”)  ได้ทำการแจ้งเรื่องปฏิเสธการชำระคืนค่ายาบางรายการที่จำหน่ายให้ลูกค้าหน้าร้านที่มาใช้ Voucher ของโครงการดังกล่าวในรอบวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยให้เหตุผลว่าชนิดของสินค้าหรือยา และลักษณะในการจ่ายนั้นไม่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการ

ทางทีมงานบริษัท อรินแคร์ (“อรินแคร์”) ขอนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนี้

  1. ทางทีมงานอรินแคร์ได้จัดทำและชี้แจงเงื่อนไขของสินค้าและยาที่เข้าร่วมในโครงการ และทำการสื่อสารชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวไปยังร้านขายยาผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางการสื่อสารตั้งแต่เริ่มโครงการ หากท่านมีการจ่ายยาหรือสินค้าในรายการตามลักษณะการจ่ายยาที่ตรงกับที่อรินแคร์ได้ระบุไว้ ในรอบนี้ทางอรินแคร์ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินค่ายาในโครงการคืนเต็มจำนวนอย่างแน่นอน
    ข้อมูลรายละเอียดโครงการ >> https://bit.ly/arincare-dtac-faq
    รายการยาและสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ >> https://bit.ly/dtac-sunday-druglist
  2. การพิจารณาเพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธการชำระคืนค่ายาให้กับทางร้านขายยา ทางซันเดย์เป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ทางอรินแคร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการพิจารณาดังกล่าว

ขณะนี้ทีมงานอรินแคร์กำลังเร่งทำการประสานไปยังร้านขายยาที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยตรวจสอบ และช่วยเหลือในการชี้แจงต่อซันเดย์ในกรณีที่การจ่ายยาที่ถูกปฏิเสธนั้นเป็นยารักษาโรคในลักษณะที่เหมาะสม ทางทีมงานและผู้บริหารอรินแคร์ขอยืนยันจุดยืนที่อยู่ข้างผู้ประกอบการร้านขายยาและความถูกต้องตามข้อเท็จจริงดังที่ได้ปฏิบัติเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้