HEALTHCARE ยาและสุขภาพ

ทำอย่างไรหากเจอก้อนเนื้อในเต้านม????

July 6, 2016

ทำอย่างไรหากเจอก้อนเนื้อในเต้านม????

หากคลำพบก้อนเนื้อด้วยตนเองแล้ว สิ่งต่อไปคือการรีบไปพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งทรวงอก ให้แพทย์ได้ตรวจอีกครั้ง เพื่อวินิจฉัยก้อนเนื้อดู แพทย์ต้องสอบถามประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว สุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วยอาจให้ผู้ป่วยถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม อัลตราซาวด์ ตรวจเลือด และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

  1. ตรวจร่างกาย ซักประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยและครอบครัว

2. แพทย์คลำก้อนเนื้อในเต้านม เพื่อสัมผัสลักษณะของก้อนเนื้อว่ามีลักษณะอย่างไร

3. ถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม Mamography ให้เห็นภาพตัดขวางก้อนเนื้ออย่างชัดเจน

4. ถ่ายภาพด้วยคลื่นเสียงสะท้อน Ultrasound เพื่อแยกแยะลักษณะของก้อนเนื้อว่าเหลวหรือแข็งตัวเป็นก้อนเนื้อ

5. หากเป็นก้อนเหลว แพทย์จะใช้เข็มเจาะทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปดูดเอาของเหลวในก้อนนั้นออกมา แล้วส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสารบ่งชี้การเกิดมะเร็งหรือที่เรียกกันว่า Fine Needle Aspiration

6. หากเป็นก้อนเนื้อ แพทย์จะใช้เข็มชนิดพิเศษที่สามารถเจาะลงไปในก้อนเนื้อ แล้วตัดเอาตัวอย่างชิ้นเนื้อออกมา เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือที่เรียกว่า Core Needle Biopsy

7. หากชิ้นเนื้ออยู่ลึกเกินไป แพทย์จะผ่าตัดเอาชิ้นเนื้ออกมาก่อน หากพบว่าเป็นเซลล์มะเร็ง จะรักษาด้วยการทำเคมีบำบัด หรือการฉายแสงกัมมันตภาพรังสี เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งกลับมาเกิดซ้ำอีก หรือที่เรียกว่า Incisional Biopsy