Arincare

12 Arincare Tutorial

November 2, 2016

12 Arincare Tutorial

การเพิ่มหน่วยนับสินค้าในระบบ

การเพิ่มหน่วยนับสินค้าในระบบ ไว้สำหรับสินค้าที่มีหลายหน่วย เช่น ยาหนึ่งตัวสามารถขายได้ทั้ง กล่อง แผง และเม็ด ดังนั้นผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสร้างข้อมูลใหม่ เพียงแค่เพิ่มหน่วยนับสินค้าของสินค้าตัวนั้นในระบบก็เพียงพอ

เริ่มต้นการสร้างสินค้าใหม่โดยการเข้าระบบมาที่ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน (Back Office) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านบน จากนั้นไปคลิกที่ “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านซ้ายบน จากนั้นไปที่แถบ “ค้นหาสินค้า” ให้ผู้ใช้งานยิงบาร์โค๊ดสินค้า หรือ ค้นหาจากชื่อสินค้า

เมื่อได้ชื่อสินค้าที่ต้องแล้วให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “ดินสอ” ตรงแถบเมนูด้านหลังชื่อสินค้า เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

เมื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหน่วยรับสินค้าได้โดยการ ไปที่ช่อง “เลือกหน่วย” เพื่อทำการเลือกหน่วยสินค้า จากนั้นให้คลิกปุ่ม “เพิ่มหน่วย”

เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มหน่วยรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงแถบข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้ใส่ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะราคา และบาร์โค๊ดของแต่ละหน่วย เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล

จากนั้นผู้ใช้งานจะต้อง “เลือกกลุ่มสินค้า” ว่าสินค้าชนิดนั้นเป็นสินค้ากลุ่มใด เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”เมื่อทำการบันทึกข้อมูล

เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและนำข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยคลิกที่ “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านบน จากนั้นไปที่ “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านซ้ายบน

เมื่อเข้าสู่หน้า “ข้อมูลสินค้า” แล้ว ให้ไปที่แถบ “ค้นหาสินค้า” ให้ผู้ใช้งานยิงบาร์โค๊ดสินค้า หรือ ค้นหาจากชื่อสินค้า เมื่อเจอชื่อสินค้าแล้วให้คลิกที่ไอคอนรูป “เอกสาร” ด้านหลังชื่อสินค้า เพื่อเข้าไปดูข้อมูล

เมื่อทำการเพิ่มหน่วยนับสินค้าสำเร็จแล้ว จะเห็นว่าในหน้าข้อมูลสินค้าได้มีการเพิ่มหน่วยสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว