Arincare

ยินดีต้อนรับ “วิรุณ เวชศิริ” สู่ทีม Arincare

February 2, 2018

ยินดีต้อนรับ “วิรุณ เวชศิริ” สู่ทีม Arincare

ทีมงาน Arincare มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับ คุณ วิรุณ เวชศิริ เป็นหนึ่งในทีมงานบริหารตำแหน่ง “Chief Pharmacist” โดยจะเป็นผู้ดูแลในส่วนงานที่เกี่ยวกับเภสัชกรรม และการพัฒนาระบบของ Arincare ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานกลุ่มเภสัชกรและร้านขายยามากยิ่งขึ้น

วิรุณ เวชศิริ หรือ “คุณหมี” เป็นผู้ที่หลายท่านรู้จักดีในวงการยา เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์งานวิจัยของอุตสาหกรรมยา (สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ : PReMA) ทำให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมยามากคนหนึ่งของประเทศ ก่อนหน้านี้วิรุณได้เคยเป็นผู้บริหารด้านการตลาดให้กับบริษัทยาข้ามชาติ (Multinational Pharmaceutical firms) อาทิ เช่น Pfizer Consumer, Janssen Cilag, Baxter และเป็นอาจารย์พิเศษแก่คณะเภสัชศาสตร์ในวิชา Pharmaceutical Marketing รวมทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) นอกจากนั้นยังได้มีส่วนคลุกคลีร่วมกับธุรกิจ Startup ทางด้าน HealthTech ของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

คุณวิรุณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารจัดการ (MBA) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังจบปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

“ผมมองว่าอุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนจำนวนมากโดยตรง ซึ่งปรากฎว่า ยังมี Pain หรือ ความเจ็บปวดอีกหลายประการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือได้รับการแก้ไข และนับวัน Pain ดังกล่าวจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ (ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และโครงสร้างประชากร ยกตัวอย่างเช่น สังคมสูงวัยที่ทำให้เราพบว่าผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพรวมทั้งประชาชนจะต้องเตรียมรับมือ) อาทิเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่อนาคตจะยิ่งเป็นปัญหา และทุกคนต่างคาดหวังที่จะทำให้ระบบบริการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพดีขึ้น ต้นทุนต่ำลง แต่เราก็ยังรับมือกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบยังไม่ได้เต็มที่”

“เราต่างมองหาเครื่องมือบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องระบบยา Arincare จึงน่าจะสามารถเข้ามาตอบโจทย์ปัญหาทางด้านสุขภาพของประเทศได้ ซึ่งไม่ใช่แค่การเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการร้านยา แต่ Arincare มองไปไกลกว่านั้นในการที่จะกลายเป็น platform กลางสำหรับผู้ให้บริการในระบบสุขภาพและประชาชนในการเข้ารับบริการสุขภาพและการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพที่ดีขึ้นได้”

Arincare กำลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีม ในส่วนของ Chief Pharmacist ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารหลักในทีม Arincare ผมมองว่าเราสามารถช่วยให้ทีมสร้างระบบ Platform ที่ทั้งร้านยา ประชาชน และผู้ให้บริการสุขภาพอื่นๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งจะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมต่อระหว่าง Arincare และอุตสาหกรรมยา ซึ่งจะช่วยนำพาให้เกิด Platform กลางด้านยาสำหรับประชาชนได้ โดยจะเริ่มต้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมร้านขายยา”


ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการเป็นเภสัชกรที่อยู่ในอุตสาหกรรมยามานานกว่า 18 ปี ทำให้มีความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรมยาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง จึงปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อหนุนให้คุณวิรุณในตำแหน่ง Chief Pharmacist ร่วมกับทีมงานจะสามารถนำ Arincare ก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญจุดหนึ่งอีกครั้งในวงการยา