cough

“ไอ” กินยาอะไรถึงหาย ?

อาการไอ เป็นอาการทางธรรมชาติของร่างกายในการขับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในทางเดินหายใจ เช่น ฝุ่น ควัน อากาศแห้ง สารระคายเคือง เกสรดอกไม้ หรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน เป็นต้น อาการไอ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาการไอเฉียบพลัน และ อาการไอเรื้อรัง (มีอาการต่อเนื่องนานกว่า 3 - 8 สัปดาห์) ซึ่งอาจเกิดจากโรคที่ร้ายแรง หรือมีพยาธิสภาพในทางเดินหายใจ เช่น มีเนื้องอก ปอดอักเสบ เป็นต้น แม้อาการไอจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้าหากเราไอต่อเนื่องนานๆ หนักๆ...