phamacists

ARINCARE x เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย — อีกหนึ่งก้าวสู่สังคมเภสัชกร 4.0

May 21, 2018 Arincare

Arincare ร่วมมือกับเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำ “โครงการพัฒนา CPE Program และเสริมความรู้ให้กับเภสัชกรและร้านขายยาไทย มุ่งสู่สังคมเภสัชกร 4.0”! ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่าเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารบริษัท Arincare โดยคุณชายพงษ์ นิยมกิจ และ เภสัชกร วิรุณ เวชศิริ ร่วมกับเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย และคณะกรรมการสมาคม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU “โครงการพัฒนา CPE...