RSV

รู้ได้อย่างไรว่าลูกติดเชื้อไวรัส RSV ?

รู้ได้อย่างไรว่าลูกติดเชื้อไวรัส RSV ? ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสที่ก่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งติดต่อกันได้ง่ายทางนํ้ามูก นํ้าลาย และละอองฝอยจากการไอ จาม โดยในเด็กเล็กๆ ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะพบการติดเชื้อโรคนี้ได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่ รวมถึงคนที่เป็นโรคปอด โรคหัวใจเรื้อรัง และมีภูมิต้านทานไม่แข็งแรง ก็มีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากขึ้นเช่นกัน ตามปกติโรคติดเชื้อไวรัส RSV จะระบาดมากเป็ นพิเศษในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่อากาศค่อนข้างเย็นและชื้น และอาการเบื้องต้นของโรคก็ไม่เฉพาะเจาะจงมากนัก...

เชื้อไวรัส RSV ป้องกันได้หรือไม่ ?

เชื้อไวรัส RSV ป้องกันได้หรือไม่ ? เชื้อโรคที่เป็นของฝากในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ คงหนีไม่พ้นเชื้อไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus ซึ่งเป็นไวรัสก่อโรคในระบบทางเดินหายใจที่ทําให้เกิดภาวะหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบอย่างรุนแรงได้ เชื้อไวรัส RSV นั้นติดต่อกันได้ ค่อนข้างง่ายในหมู่เด็กเล็กวัยอนุบาล เนื่องจากเด็กๆ ยังมีภูมิต้านทานที่ไม่แข็งแรง รวมถึงการต้องไปโรงเรียนคลุกคลีกับเด็กคนอื่นเป็นประจําก็ยิ่งเพิ่มโอกาสติด เชื้อได้มากขึ้น พ่อแม่หลายคนจึงรู้สึกกังวลใจ เพราะไม่รู้จะรับมือกับโรคนี้อย่างไรดี การติดต่อของไวรัส RSV เชื้อไวรัส RSV สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสน้ำมูก นํ้าลาย...