zipevent

การขอทุนสนับสนุน Depa

April 10, 2020 HEALTHCARE

เรียน ลูกค้าที่ต้องการขอทุนสนับสนุน Depa รายละเอียดต่างๆของแต่ละพื้นที่จะเป็น ดังนี้   หมายเหตุ - ทุนสนับสนุนในแต่ละพื้นที่มีจำนวนจำกัด การให้สิทธิ์จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาง depa กำหนดและเห็นชอบเท่านั้น รูปแบบการพิจารณาจะเป็นแบบ first come first serve - ระยะเวลาในการได้ทุนตอนนี้ยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัด เนื่องจากว่าทาง depa แจ้งว่าอยู่ ระหว่างดำเนินการหาหน่วยร่วม อย่างไรหากมีความคืบหน้าทีมงานจะแจ้งให้ทราบ (เอกสารของ ลูกค้าที่ส่งมาจะถูกเก็บไว้กับทางบริษัทฯ และหากทาง depa...