Arincare

11 Arincare Tutorial

November 2, 2016

11 Arincare Tutorial

การสร้างสินค้าใหม่

การสร้างสินค้าใหม่ คือการสร้างฐานข้อมูลสินค้าที่ไม่มีในระบบฐานข้อมูลกลาง หรือสินค้าที่ไม่ใช่ยา เช่น อาหารเสริม เครื่องดื่ม นงผง ฯลฯ เนื่องจากบางร้านขายยาไม่ได้ขายเฉพาะแค่ยาเท่านั้น ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลของสินค้าลงระบบได้โดยการสร้างสินค้าใหม่นั้นเอง

เริ่มต้นการสร้างสินค้าใหม่โดยการเข้าระบบมาที่ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน (Back Office) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านบน จากนั้นไปคลิกที่ “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านซ้ายบน หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มสินค้า” ทางด้านขวามือหลังช่องค้นหาสินค้า

เมื่อเข้ามาที่หน้าข้อมูลสินค้าแล้ว ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลของสินค้าที่ต้องการบันทึกเข้าระบบ

สำหรับ “ชื่อเรียกเฉพาะ” จะเป็นชื่อสินค้าที่ร้านค้าเรียกกันเฉพาะภายในร้าน (ชื่อเล่นยา)

สำหรับ “บริษัทผู้ผลิต” ผู้ใช้งานสามารถค้นหาจากชื่อในช่อง “เลือกบริษัทผู้ผลิต” ได้เลย

“Generic Name” หรือ ชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ สามารถค้นหาได้จากชื่อในชื่อ “เลือก Generic Name” ได้เลย

สำหรับการแบ่งประเภทของยา จะแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ

  1. แยกตามประเภท
  2. แยกตามการรักษา

ให้ผู้ใช้งานแยกประเภทยา ตามหมวดต่าง ๆ

ในส่วนของ “หน่วยสินค้า” ให้ผู้ใช้งานระบุหน่วยของสินค้า โดยค้นหาจากการพิมพ์ชื่อหน่วย หรือเลือกจากเมนูที่ระบบมีให้

และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มหน่วย” เพื่อทำการเพิ่มในระบบ

เมื่อเลือกหน่วยสินค้าและเพิ่มหน่วยเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นช่องข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา และบาร์โค๊ดสินค้า โดยเฉพาะช่องบาร์โค๊ด ผู้ใช้งานสามารถสแกนบาร์โค๊ดของตัวสินค้าได้เลย

กรณี “เพิ่มหน่วยสินค้า” เนื่องจากสินค้าบางชนิด สามารถแบ่งได้หลายหน่วยในสินค้าชนิดเดียวกัน ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหน่วยสินค้าได้จากหน้านี้

เมื่อเพิ่มหน่วยสินค้าแล้ว ระบบจะขึ้นช่องข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา และบาร์โค๊ดสินค้า โดยเฉพาะช่องบาร์โค๊ด ผู้ใช้งานสามารถสแกนบาร์โค๊ดของตัวสินค้าจากหน้า POS ได้เลย

สำหรับ Stock min จะเป็นสถานะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าสินค้าชนิดนี้ใกล้หมดแล้ว ควรสั่งซื้อเพิ่ม หากผู้ใช้ใส่จำนวนไว้ระบบจะแจ้งเตือน

สำหรับ Stock max จะเป็นสถานะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าสินค้าชนิดนี้มีมากเกินความจำเป็น ไม่ควรสั่งเพิ่มในช่วงนี้ หากผู้ใช้ใส่จำนวนไว้ระบบจะแจ้งเตือน

สำหรับ ยา ขย.11 คือ บัญชีการขายยาอันตราย (เฉพาะยาที่ รมต. ประกาศเป็นยาอันตราย)

ยา ขย.13 คือ รายงานการขายยา (เฉพาะยาอันตรายตาม รมต.ประกาศที่ขายให้กับร้านยา หรือคลินิก)

จากนั้นผู้ใช้งานจะต้อง “เลือกกลุ่มสินค้า” ว่าสินค้าชนิดนั้นเป็นสินค้ากลุ่มใด เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”เมื่อทำการบันทึกข้อมูล

เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและนำข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบ


การใช้งานสินค้ากลางที่มีในระบบ

เริ่มต้นการสร้างสินค้าใหม่โดยการเข้าระบบมาที่ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน (Back Office) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านบน จากนั้นไปคลิกที่ “ข้อมูลสินค้า” ตรงแถบเมนูด้านซ้ายบน จากนั้นไปที่แถบ “ค้นหาสินค้า” ให้ผู้ใช้งานยิงบาร์โค๊ดสินค้า หรือ ค้นหาจากชื่อสินค้า

เมื่อได้ชื่อสินค้าที่ต้องแล้วให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “ดินสอ” ตรงแถบเมนูด้านหลังชื่อสินค้า เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

เมื่อเข้ามาที่หน้าแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ทันที

ในส่วนของหน่วยสินค้าและราคาหน่วย สามารถตั้งค่าได้ในหน้านี้

จากนั้นผู้ใช้งานจะต้อง “เลือกกลุ่มสินค้า” ว่าสินค้าชนิดนั้นเป็นสินค้ากลุ่มใด เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”เมื่อทำการบันทึกข้อมูล

เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและนำข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบ