ransomware

Arincare ดูแลความปลอดภัยให้ข้อมูลของคุณ

รักษา Data ยิ่งชีพ!! การดูแลความปลอดภัยให้ข้อมูลของคุณบนระบบ Arincare

ความปลอดภัยของข้อมูลหรือ Data Security เป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุด ที่ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการระบบต้องระมัดระวังอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจก็มีความสำคัญถ้าถูกขโมยหรือนำไปใช้ในทางที่ส่งผลเสียต่อเจ้าของข้อมูลค่ะ (more…)