HEALTHCARE

วิธีการรับ e-prescription สำหรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการห้องยาเสมือน (Virtual Pharmacy)

January 21, 2021

วิธีการรับ e-prescription สำหรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการห้องยาเสมือน (Virtual Pharmacy)

วิธีการรับ e-prescription

  1. เมื่อมีใบสั่งเข้ามาจะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนดังรูป ลูกค้าสามารถกดเข้า “ดูรายละเอียด” ใบสั่งและดำเนินการต่อ หรือกด”ปิด” เพื่อทำรายการขายลูกค้าหน้าร้านก่อน สามารถเรียกดูรายการใบสั่งย้อนหลังได้โดยกดปุ่มแจ้งเตือนด้านมุมขวาของหน้าการขายดังรูป
  2. ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งยาในช่อง Inbox หากเภสัชหน้าร้านพิจารณาใบสั่งแล้วพบความไม่เหมาะสมในการจ่ายยาหรือพบ medication error สามารถติดต่อ arincare เพื่อพิจารณาใบสั่งใหม่ได้
  3. กด “รับใบสั่งยา”
  4. เลือกหัวข้อ Wait for Pickup ทำการคัดลอกรหัสใบสั่ง
  5.  กด “ใบสั่งยา” วางรหัสใบสั่งยาที่ช่อง Online Order กด “ยืนยัน” เตรียมสินค้าพร้อมเขียนฉลากยาตามใบสั่งใส่ซองยาใส่หีบห่อให้เหมาะสมกับการจัดส่ง และ “ดำเนินการต่อ”* * * การหีบห่อสินค้าต้องใส่เป็นหีบห่อที่ทึบแสงไม่เห็นสินค้าด้านใน
  6. ค้นหาสินค้าในคลังโดยกดที่แว่นขยาย เพื่อนำสินค้าในใบสั่งลงตะกร้าแล้วชำระเงิน โดยราคาที่แสดงจะเป็นราคาตามที่ตกลงไว้
    * * *หากร้านยาปิดการใช้หน่วยสินค้าที่ใบสั่งส่งไปราคาที่แสดงจะเป็นราคาของร้านยา แนะนำให้ร้านยาเปิดการใช้งานหน่วยเล็กสุดของสินค้าที่อยู่ในรายการยากลาง
  7. ชำระเงินและปริ้นใบส่งสินค้าจากเครื่องปริ้นใบเสร็จแนบในหีบห่อสินค้า ตรวจสอบหมายเลข Order กับ Messenger แล้วทำการจัดส่งให้ Messenger
  8. ร้านยาสามารถตรวจสอบรายการใบสั่งยาที่จ่ายแล้วได้ที่รายการใบสั่งยาในช่อง Done