e-Prescription

วิธีการรับ e-prescription สำหรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการห้องยาเสมือน (Virtual Pharmacy)

January 21, 2021

วิธีการรับ e-prescription สำหรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการห้องยาเสมือน (Virtual Pharmacy)

วิธีการรับ e-prescription

 1. เมื่อมีใบสั่งเข้ามาจะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนดังรูป ลูกค้าสามารถกดเข้า “ดูรายละเอียด” ใบสั่งและดำเนินการต่อ หรือกด”ปิด” เพื่อทำรายการขายลูกค้าหน้าร้านก่อน สามารถเรียกดูรายการใบสั่งย้อนหลังได้โดยกดปุ่มแจ้งเตือนด้านมุมขวาของหน้าการขายดังรูป
 2. ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งยาในช่อง Inbox หากเภสัชหน้าร้านพิจารณาใบสั่งแล้วพบความไม่เหมาะสมในการจ่ายยาหรือพบ medication error สามารถติดต่อ arincare เพื่อพิจารณาใบสั่งใหม่ได้
 3. กด“รับใบสั่งยา” หากพิจารณารายการยาเรียบร้อย และทางร้านมีรายการยาครบถ้วน ใบสั่งยา จะเปลี่ยนสถานะเป็นรอทำรายการ
  *** หากร้านยากด “รับใบสั่งยา” ระบบจะทำการเรียก Rider ทันที กรุณาทำรายการเเละเตรียมสินค้าให้พร้อมก่อนที่ Rider จะมาถึง
 4. กด “หยิบรายการลงหน้าขาย”
 5. ตรวจสอบรายการยา จำนวน และราคา โดยราคาที่แสดงจะเป็นราคาตามที่ตกลงไว้ หากถูกต้องครบถ้วนกด “ชำระเงิน”กรณีพบปัญหาสินค้าไม่ตรงกับในใบสั่งยา จะไม่สามารถชำระเงินได้ ให้กดรูปแว่นขยายด้านหลังรายการเพื่อดูสาเหตุของปัญาหาและปรับแก้ไขรายการ เช่นไม่มีสินค้าในสต็อค(ขึ้นเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลือง) หรือไม่มีรายการยาในร้าน (ขึ้นเครื่องหมายกากบาทสีแดง)
 6. ปริ้นใบส่งสินค้าจากเครื่องปริ้นใบเสร็จ เตรียมสินค้าพร้อมเขียนฉลากยาตามใบสั่งใส่ซองยา จัดใส่หีบห่อให้เหมาะสมกับการจัดส่ง พร้อมแนบใบเสร็จในหีบห่อสินค้า
  * * * การหีบห่อสินค้าต้องใส่เป็นหีบห่อที่ทึบแสงไม่เห็นสินค้าด้านใน
  * * * ตรวจสอบชื่อคนไข้ผู้รับสินค้า กับ Messenger ก่อนทำการจัดส่งยา
 7. ร้านยาสามารถตรวจสอบรายการใบสั่งยาที่จ่ายแล้วได้ที่รายการใบสั่งยาในช่อง Done