e-Prescription

ขั้นตอนการตั้งค่าระบบ สำหรับรับใบสั่งในโครงการ Virtual Pharmacy

October 25, 2021

ขั้นตอนการตั้งค่าระบบ สำหรับรับใบสั่งในโครงการ Virtual Pharmacy

ขั้นตอนการตั้งค่าระบบ สำหรับรับใบสั่งในโครงการ Virtual Pharmacy

เพื่อเป็นการเชื่อมต่อระบบรับใบสั่งจากอรินแคร์ ทางร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ Virtual Pharmacy จะต้องตั้งค่าระบบร้านยาของท่านโดย

 1. เข้าไปที่ “ตั้งค่าบริษัท” > “จัดการสาขา” แก้ไขข้อมูลสาขาที่ต้องการรับใบสั่ง โดยกดรูปดินสอเพื่อทำการแก้ไข
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาขา* * *หมายเลขโทรศัพท์ต้องไม่มีเครื่องหมายอื่น ๆ เช่น “-“, “+66” เป็นต้น
 3. ตั้งค่าพิกัด ละติจูด และ ลองติจูดของร้านยาโดยกดที่ “ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน”* * * ก่อนกดตั้งค่า “ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน” ให้ทำการกดอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของ Google Chrome ก่อนโดยข้อมูลชื่อสาขา หมายเลขโทรศัพท์ และพิิกัดร้าน จะเป็นข้อมูลที่ไรเดอร์ใช้ติดต่อรับส่งยากับทางร้านยา
 4. ตั้งค่าบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่ายาที่จ่ายโดยใบสั่งยา โดย
  เข้าไปที่ “ตั้งค่าบริษัท” > “สมุดบัญชีธนาคาร” กด “สร้างสมุดบัญชีธนาคาร”
 5. ใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วกดบันทึก
 6. กด “ตั้งเป็นบัญชีรับเงิน” บัญชีที่ใช้สำหรับรับเงิน

  วิธีการรับใบสั่ง > https://blog.arincare.com/2021/01/21/virtual-pharmacy-e-prescription/
  รายการยากลางสำหรับส่งใบสั่ง > https://blog.arincare.com/2021/06/29/update-virtual-pharmacy-price/